YUKI SUSHI
3470 Palmer Drive, Suite 1
Cameron Park, CA 95682

(530) 672-9854