YUKI SUSHI
3470 Palmer Drive, Suite 1
Cameron Park, CA 95682


cameronparksushi@yahoo.com


(530) 672-9854